Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Kişisel Veri, işbu sözleşme kapsamında tarafların birbirine ilettiği, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmekte olup, Gizli Bilgi niteliğindedir. Taraflardan birinin, diğer Taraf adına Kişisel Veri işlediği durumlarda ilgili Taraf 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri işleyen” olarak kabul edilecektir. Bu durumlarda, bahsi geçen Taraf, Kişisel Verileri münhasıran karşı Tarafın talimatları doğrultusunda işlemekle yükümlüdür.

Veri sorumlusu ile veri işleyen ve/veya Kişisel Verileri üçüncü bir kişiye aktaran Taraf, Kanunda öngörülen istisna halleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili veri sahiplerinden Kanun kapsamında gerekli açık ve aydınlatılmış rızanın alındığını ve bu kapsamda ilgili veri sahiplerine Kanun’un 10. maddesi kapsamında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını beyan eder. Kişisel Veriler, verilerin aktarıldığı Tarafça münhasıran verilerin kendisine aktarılması amacı ile sınırlı olarak işlenebilir. Kişisel Verilerin anılan kapsamın dışına herhangi bir şekilde işlenmesi, verileri aktaran Tarafın konuya ilişkin yazılı iznine tabidir.

Sözleşme süresi içerisinde aktarılan Kişisel Veriler ilgili veri sahibi ile ayrıca bir yasal/akdi ilişki tesis edilmediği sürece, Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesi ile birlikte ilgili mevzuata uygun olarak silinecek veya yok edilecektir. Taraflardan her birinin, Kişisel Verilerin saklanmasına ilişkin yasal bir zorunluluğunun bulunması halinde ise Kişisel Veriyi saklamakla yükümlü olan Taraf, Kişisel Verileri ilgili mevzuat kapsamında gereken süre ve amaçla sınırlı olarak saklayabilecektir.

Mevzuattan kaynaklanan istisnai durumlar saklı kalmak kaydıyla, İlgili Kişinin Veri Sorumlusuna karşı bulunacağı talepler, diğer Tarafı da bağlar.

Taraflardan her biri, Kanun, ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen tüm yükümlülükleri tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, aksi takdirde oluşacak tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kişisel Verilerin, işbu Sözleşme’nin ilgili hükmü uyarınca üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirilmesi halinde, Kişisel Verileri aktaran Taraf, veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından sorumludur.

İlgili mevzuatta meydana gelebilecek değişikliklerin işbu Sözleşme’nin tadilini gerektirmesi halinde, Taraflar söz konusu değişikliklerin en kısa sürede yapılabilmesi için makul çabayı göstereceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, değişiklik yapılması gereken Sözleşme hükmü, Taraflarca bu hususta ilgili mevzuatta uygun görülen azami süre içerisinde bir aksiyon alınmamış olsa dahi, yeni/güncel yasal düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle yeni/güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.